Dopaminecast | دوپامین: لذت فروش

14: چهارگام متقاعدسازی/ گام سوم: نمایش دستاورد مشتری

October 8, 2020

مشتری همیشه در زمان خرید بین دو راهی (درد پرداخت کردن) و (لذت به دست آوردن ) قرار می گیرد. در این اپیزود یاد میگیریم چطوری به مشتری کمک کنیم تا لذت به دست آوردن رو انتخاب کنه

اینستاگرام